แพทย์จุฬาฯคะแนนสูงสุด กสพท

แพทย์จุฬาฯคะแนนสูงสุด กสพท

วันนี้( 14 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ( กสพท.)ได้ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560


 ทางเว็บไซต์ https://www9.si.mahidol.ac.th และสถาบันที่เข้าร่วมคัดเลือกฯ โดยผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายของแต่ละสถาบันต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาของแต่ละสถาบัน ทั้งนี้ กสพท. เปิดรับคำร้องที่เป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มี.ค.นี้ ทางอีเมล์ cotmes.info@gmail.com หรือโทรสาร 0-2411-4142 สำหรับผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2559 ตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จะต้องเตรียมผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต และคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร หรือจีแพ็กซ์ไปยื่นให้สถาบันตามวันเวลาที่สถาบันกำหนด แต่หากพบว่าคะแนนรวมโอเน็ต ไม่ผ่านเกณฑ์ คือร้อยละ 60 ผู้นั้นจะต้องถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา แม้จะผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายแล้วก็ตาม

 สำหรับนักเรียนที่ทำคะแนนได้สูงสุดในแต่ละคณะประจำปีการศึกษา 2560 มีดังนี้

 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คือคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้คะแนนสูงสุด 88.3684 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ สูงสุด 82.1711หลักสูตรสัตวแพทยศาสตบัณฑิต คือคณะสัตวแพทย์  จุฬาฯ สูงสุด 68.8039และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตคือคณะเภสัช  จุฬาฯ(สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ ) สูงสุด 71.6344

ส่วนคะแนนสูงต่ำในปีนี้มีดังนี้คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.) สูงสุด 69.5478 ต่ำสุด 65.9550 คณะแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สูงสุด 88.3684 ต่ำสุด 74.1567 คน คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.) สูงสุด 74.9483 ต่ำสุด 67.1346 คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) สูงสุด 74.1234 ต่ำสุด 66.6727 คณะแพทย์  มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) สูงสุด 67.7389 ต่ำสุด 63.8961 คน คณะแพทย์  โรงพยาบาลรามาธิบดี มม. สูงสุด 83.5167 ต่ำสุด 70.1089 คณะแพทย์  โรงพยาบาลรามาธิบดี มม.-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สูงสุด 73.6889 ต่ำสุด 68.7511 คณะแพทย์  ศิริราชพยาบาล มม. สูงสุด 87.2823 ต่ำสุด 69.8022 วิทยาลัยแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต(โรงพยาบาลราชวิถี) สูงสุด 65.0900 ต่ำสุด 60.4280 วิทยาลัยแพทย์ฯ มหาวิทยาลัยรังสิต(โรงพยาบาลเลิดสิน) สูงสุด 67.6126 ต่ำสุด 57.5555 คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) สูงสุด 70.9078 ต่ำสุด 64.6472 คณะแพทย์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) สูงสุด 71.6845 ต่ำสุด 63.2856 คณะแพทย์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช(นมร.) สูงสุด 70.0943 ต่ำสุด 67.6822 วิทยาลัยแพทย์ พระมงกุฎเกล้า เพศชาย สูงสุด 79.7595 ต่ำสุด 63.1105 วิทยาลัยแพทย์ฯ พระมงกุฎเกล้า เพศหญิง สูงสุด 70.6539 ต่ำสุด 65.6633

คณะทันตแพทย์  จุฬาฯ สูงสุด 82.1711 ต่ำสุด 68.5300 คณะทันตแพทย์  มม. สูงสุด 79.2411 ต่ำสุด 66.4149 คณะทันตแพทย์ มช. สูงสุด 67.0335 ต่ำสุด 63.3111 คณะทันตแพทย์ ม.อ. สูงสุด 65.8661 ต่ำสุด 62.3430 คณะทันตแพทย์ มศว สูงสุด 67.6489 ต่ำสุด 63.6189 คณะทันตแพทย์  มข. สูงสุด 67.3850 ต่ำสุด 63.2961 คณะทันตแพทย์ มธ. สูงสุด 67.1650 ต่ำสุด 64.0866 คณะสัตวแพทย์  จุฬาฯ สูงสุด 68.8039 ต่ำสุด 56.3956 คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.) สูงสุด 68.8667 ต่ำสุด 55.1777 คณะสัตวแพทย์  มข. สูงสุด 60.8486 ต่ำสุด 55.8933 คณะสัตวแพทย์  มช. สูงสุด 60.5502 ต่ำสุด 56.6391 คณะสัตวแพทย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สูงสุด 55.4995 ต่ำสุด 51.1067 คณะสัตวแพทย์  มม. สูงสุด 64.4182 ต่ำสุด 55.9646

คณะเภสัช จุฬาฯ(สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) สูงสุด 68.5417 ต่ำสุด 61.3866 คณะเภสัช  จุฬาฯ(สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ ) สูงสุด 71.6344 ต่ำสุด 61.5622 คณะเภสัช มม. สูงสุด 70.9372 ต่ำสุด 60.6488 คณะเภสัช มช.สูงสุด 65.1050 ต่ำสุด 59.9339 คณะเภสัชฯ มศว (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) สูงสุด 64.7433 ต่ำสุด 59.5077 คณะเภสัช มศว(สาขาวิชวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม) สูงสุด 63.8877 ต่ำสุด 57.9933 คณะเภสัช  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สาขาวิชาการบริบาททางเภสัชกรรม) สูงสุด 57.5227 

ต่ำสุด 52.7877 คณะเภสัช  มธ. สูงสุด 61.9889 ต่ำสุด 57.6656 คณะเภสัชฯ มน. (สาขาวิชาบริบาทเภสัชกรรม) สูงสุด 61.7004 ต่ำสุด 55.9879 และคณะเภสัช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มมส.) (สาขาวิชาการบริบาททางเภสัชกรรม) สูงสุด 59.7686 ต่ำสุด 55.7882

Cr:: dailynews.co.th/education/561748


ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์