PIM รุกปั้น น.ศ.อุตฯ !!

PIM รุกปั้น น.ศ.อุตฯ !!

นายถิรนันท์ ศรีกัญชัย คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร (AGI) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เปิดเผยว่า คณะ AGI เกิดจากความร่วมมือของ PIM และซีพีเอฟ เพื่อสร้างบันฑิตมืออาชีพที่พร้อมทำงานได้ทันที ผ่านการเรียนการสอนในรูปแบบ Work-based Education ตามวิสัยทัศน์ของ PIM คือการเรียนทฤษฎีควบคู่กับการฝึกงานจริงในสถานประกอบการ และนักศึกษาจะผ่านการฝึกงานอย่างเข้มข้นตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงปี 4 โดยเริ่มเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 ขณะเดียวกัน ยังมุ่งสร้างความสมดุลให้นักศึกษามีความเก่งทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติควบคู่กันไป และเป็นคนดี มีมารยาท และอ่อนน้อมถ่อมตน ตามวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของสังคมไทย และนอกจากภารกิจในการผลิตบัณฑิตคุณภาพแล้ว ยังมีเงื่อนไขต้องทำงานวิจัย มีหน้าที่บริการวิชาการให้ชุมชนสังคม ร่วมกันทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สร้าง และแบ่งปันคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างไรก็ตาม คณะ AGI ครบรอบ 3 ปี ถือเป็นคณะใหม่ที่ยังต้องเรียนรู้ พัฒนาต่อไปอีกมาก

"สำหรับปีการศึกษา 2559 เป็นครั้งแรกที่คณะ AGI ได้รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา QA ระดับหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม และระดับคณะ ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้คะแนนในระดับดี ทั้งระดับหลักสูตร และคณะ เป็นความสำเร็จจากความมุ่งมั่นในการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องตามแนวทาง TQA ที่นายสมบัติ ธีระตระกูลชัย ที่ปรึกษาอาวุโสของคณะ ได้วางแนวทางไว้" นายถิรนันท์ กล่าว

นายสมควร ชูวรรธนะปกรณ์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสุกร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ กล่าวว่า คณะ AGI มุ่งเน้นการสร้างความคิดริเริ่ม และฝึกนักศึกษาให้รู้จักนำไปต่อยอดเป็นนวัตกรรม โดยออกแบบหลักสูตรให้เกิดความสมดุลระหว่างการเรียนภาคทฤษฎี 45% และเรียนการฝึกงานภาคปฏิบัติในสถานประกอบการจริง 55% ซึ่งซีพีเอฟมีส่วนสนับสนุนทั้งบุคลากร สถานที่ฝึกงาน ตลอดจนมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา โดยในปีนี้มอบทุนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จำนวน 27 ทุน และสาขาการจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร

 

ที่มามติชน


เครดิต :

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้