รวมค่าเทอม มหาวิทยาลัยของรัฐ ทั่วประเทศ

รวมค่าเทอม มหาวิทยาลัยของรัฐ ทั่วประเทศ


     มหาวิทยาลัยรัฐบาลเป็นตัวเลือกแรก ๆ ของเด็กที่มุ่งหวังจะสอบเข้าให้ได้ ด้วยเพราะมาตรฐานหลาย ๆ อย่าง และค่าเทอม ที่อาจจะไม่ได้สูงมากนัก มาดูกันเลยว่าแต่ละมหาวิทยาลัย มีค่าเทอมเท่าไหร่บ้าง รวมมาให้ดูทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ แบ่งกลุ่มมาให้เพื่อความสะดวกในการเลือกดูได้ง่าย ๆ ตามมหาวิทยาลัยที่สนใจ มหาวิทยาลัยในกรุงเทพและปริมณฑล, ภาคกลาง, ภาคเหนือ, ภาคอีสาน, ภาคใต้, กลุ่มเทคโนโลยีราชมงคล และกลุ่มราชภัฏ

กรุงเทพและปริมณฑล

รวมค่าเทอม มหาวิทยาลัยของรัฐ ทั่วประเทศ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มต้น 17,000 - 21,000
>>Click

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เริ่มต้น 13,000 - 52,000
>>Click

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- วิทยาเขตบางเขน เริ่มต้น 12,900 – 17,300
>>Click
- วิทยาเขตศรีราชา เริ่มต้น 16,500 – 35,000 ภาคปกติ / เริ่มต้น 22,000 – 35,900 ภาคพิเศษ
>>Click
- วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เริ่มต้น 23,200 – 30,000 ภาคปกติ / เริ่มต้น 39,600 – 58,000 ภาคพิเศษ
>>Click

มหาวิทยาลัยมหิดล
เริ่มต้น 2,000 – 8,000 *ชั้นปีที่ 1 
>>Click

มหาวิทยาลัยศิลปากร
เริ่มต้น 15,000 - 23,000
>>Click

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เริ่มต้น 15,000 - 40,000
>>Click

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เริ่มต้น 2,400 / 1 ชุดวิชา
>>Click
 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เริ่มต้น 25 / 1 หน่วยกิต (แรกเข้าค่าใช้จ่ายประมาณ 3,500 บาท)
>>Click

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เริ่มต้น 12,000 – 42,000
>>Click

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เริ่มต้น 14,000 – 28,000
>>Click

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เริ่มต้น 14,000 – 25,000
>>Click

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เริ่มต้น 12,025 – 25,400
>>Click

ภาคกลาง

รวมค่าเทอม มหาวิทยาลัยของรัฐ ทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยบูรพา
เริ่มต้น 44,470 ภาคปกติ / เริ่มต้น 64,000 ภาคพิเศษ *ค่าเล่าเรียน/ตลอดหลักสูตร 
>>Click

ภาคเหนือ

รวมค่าเทอม มหาวิทยาลัยของรัฐ ทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เริ่มต้น 20,000 - 36,000
>>Click

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เริ่มต้น 15,000 – 35,000 ภาคปกติ / เริ่มต้น 22,000 - 35,000 ภาคพิเศษ
>>Click

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เริ่มต้น 15,000 – 22,000
>>Click

มหาวิทยาลัยพะเยา
เริ่มต้น 12,000 – 70,000
>>Click

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เริ่มต้น 15,200 - 20,200
>>Click


ภาคอีสาน

รวมค่าเทอม มหาวิทยาลัยของรัฐ ทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เริ่มต้น 12,000 – 45,000
>>Click

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เริ่มต้น 10,000 – 18,000
>>Click

มหาวิทยาลัยนครพนม
เริ่มต้น 7,000 – 9,500
>>Click *หน้า 6 – 7 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เริ่มต้น 2,000 – 10,000 ภาคปกติ / เริ่มต้น 2,000 – 25,000 ภาคพิเศษ
>>Click

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เริ่มต้น 186,700 - 2,290,700 *ค่าเล่าเรียน/ตลอดหลักสูตร (เริ่มต้น-สูงสุด)
>>Click


ภาคใต้

รวมค่าเทอม มหาวิทยาลัยของรัฐ ทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- วิทยาเขตหาดใหญ่ , ภูเก็ต , สุราษฎร์ธานี , ตรัง เริ่มต้น 16,000 – 46,000
>>Click
- วิทยาเขตปัตตานี เริ่มต้น 18,000 – 24,000
>>Click

มหาวิทยาลัยทักษิณ
เริ่มต้น 10,000 - 15,000
>>Click

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เริ่มต้น 10,000 - 30,000
>>Click

กลุ่มเทคโนโลยีราชมงคล

รวมค่าเทอม มหาวิทยาลัยของรัฐ ทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เริ่มต้น 12,000 – 16,000 วุฒิ ม. 6 / ปวช. / ปวส. ภาคปกติ
เริ่มต้น 18,000 – 24,000 วุฒิ ม. 6 / ปวช. ภาคพิเศษ
เริ่มต้น 24,000 วุฒิ ปวส. ภาคพิเศษ
>>Click

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เริ่มต้น 9,700 – 11,900 ภาคปกติ / เริ่มต้น 18,700 – 20,900 ภาคสมทบ
>>Click

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
- วิทยาเขตบางพระ เริ่มต้น 17,100 - 41,800 ภาคปกติ / เริ่มต้น 19,600 ภาคสมบบ
>>Click
- วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เริ่มต้น 13,300 - 17,300 ภาคปกติ / เริ่มต้น 22,100 - 24,100 ภาคสมทบ
>>Click
- วิทยาเขตจันทบุรี เริ่มต้น 13,300 - 15,800 ภาคปกติ / เริ่มต้น 22,100 - 24,100 ภาคสมทบ
>>Click
- วิทยาเขตอุเทนถวาย เริ่มต้น 13,300 - 17,300 ภาคปกติ / เริ่มต้น 33,100 ภาคสมทบ
>>Click

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กรุงเทพและปริมณฑล)
เริ่มต้น 5,000 - 6,000 ภาคปกติ 
>>Click
เริ่มต้น 14,500 - 17,500 ภาคสมทบ
>>Click

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เริ่มต้น 7,000 – 15,000 วุฒิ ม. 6 / ปวช. ภาคปกติ
เริ่มต้น 7,000 – 9,000 วุฒิ ปวส. ภาคปกติ
เริ่มต้น 15,000 วุฒิ ม. 6 / ปวช. ภาคพิเศษ
เริ่มต้น 15,000 - 22,000 วุฒิ ปวส. ภาคพิเศษ
>>Click

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
เริ่มต้น 7,700 - 10,200 ภาคปกติ
>>Click
เริ่มต้น 14,000 - 19,500 ภาคสมทบ
>>Click

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
เริ่มต้น 4,500 – 7,000 ภาคปกติ,ภาคพิเศษ / เริ่มต้น 17,000 - 36,600 ภาคสมทบ
>>Click


กลุ่มราชภัฏ

รวมค่าเทอม มหาวิทยาลัยของรัฐ ทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เริ่มต้น 4,000 - 15,000 : ลงทะเบียนไม่เกิน 10 หน่วยกิต / เริ่มต้น 8,000 - 30,000 : ลงทะเบียนเกิน 10 หน่วยกิต
>>Click

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เริ่มต้น 11,000 - 18,000 ภาคปกติ 
>>Click
เริ่มต้น 13,000 - 14,000 ภาค กศ.พบ. (เสาร์ - อาทิตย์)
>>Click

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เริ่มต้น 12,500 - 25,700 ภาคปกติ 
>>Click
เริ่มต้น 11,500 - 14,600 ภาคพิเศษ
>>Click

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เริ่มต้น 13,500 – 17,700
>>Click

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เริ่มต้น 9,900 – 12,000
>>Click

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เริ่มต้น 12,000 – 14,000
>>Click

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์
เริ่มต้น 3,000 – 15,000
>>Click *หน้า 81 – 82 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เริ่มต้น 8,500 – 47,700
>>Click

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เริ่มต้น 8,500 - 10,000 ภาคปกติ / เริ่มต้น 9,500 - 11,000 ภาคพิเศษ
>>Click

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เริ่มต้น 11,150 - 19,150
>>Click *หน้า 12 – 14 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เริ่มต้น 10,000 – 50,000
>>Click

มหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา
เริ่มต้น 7,000 – 9,400
>>Click

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เริ่มต้น 5,000 – 7,000 วุฒิ ม. 6 หรือ เทียบเท่า
เริ่มต้น 5,500 – 8,000 วุฒิ อนุปริญญา หรือ เทียบเท่า
>>Click

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เริ่มต้น 7,500 - 12,000
>>Click *หน้า 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เริ่มต้น 11,180 – 16,130
>>Click *หน้า 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
เริ่มต้น 8,500 – 35,000
>>Click

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เริ่มต้น 7,500 – 9,000 ภาคปกติ
>>Click
เริ่มต้น 6,200 - 7,700 ภาคพิเศษ : ศูนย์การศึกษาเลย
เริ่มต้น 7,100 - 8,700 ภาคพิเศษ : ศูนย์การศึกษาขอนแก่น
>>Click

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เริ่มต้น 7,000 – 12,000 ภาคปกติ / เริ่มต้น 8,000 – 13,000 ภาค กศ.ปช
>>Click

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เริ่มต้น 7,300 – 10,000
>>Click *หน้า 2 – 4 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เริ่มต้น 8,000 – 8,500 ภาคปกติ 
>>Click
เริ่มต้น 9,500 - 11,400 ภาค กศ.บป. (เสาร์ - อาทิตย์)
>>Click

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เริ่มต้น 7,500 – 8,000
>>Click

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เริ่มต้น 7,000 – 8,000 ภาคปกติ / เริ่มต้น 8,000 – 9,000 ภาคพิเศษ
>>Click

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เริ่มต้น 5,800 - 40,600 ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ 
>>Click
เริ่มต้น 8,200 – 9,800 ภาคปกติ เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์
>>Click 

---

ขอบคุณ ทรูปลูกปัญญา (trueplookpanya.com)

เครดิต :

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์