ชง มธ.ตั้งกรรมการสอบ หลัง TCAS รอบ 3 รับนศ.เกินสิทธิ

ชง มธ.ตั้งกรรมการสอบ หลัง TCAS รอบ 3 รับนศ.เกินสิทธิ


แถลงการณ์ประชาคมวารสารฯ มธ.ฉบับที่ 2 ชงตั้ง กก.สอบผู้ที่เกี่ยวข้อง เสนอ "ทปอ.-มธ." แจงและหาแนวทางแก้ปัญหารับผู้สมัคร TCAS รอบ 3 ผิดพลาด

จากกรณีที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) มีแถลงการณ์เมื่อวันที่ 6 พ.ค. เรื่อง การแก้ไขปัญหาการประกาศคะแนน TCAS รอบ 3 ของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.ผิดพลาด โดยกำหนดให้มีการรับผู้สมัครที่มีคะแนนรวมสูงกว่าคะแนนต่ำสุดของผู้ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาเพิ่มเติม เป็นเหตุให้มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เกินจำนวนที่ประกาศรับในรอบ 3

ซึ่งความผิดพลาดเกิดจากเมื่อวันที่ 30 เม.ย.ฝ่ายงานรับเข้า มธ.ส่งชุดคะแนนที่คำนวณคลาดเคลื่อนที่ดึงคะแนน PAT7 เฉพาะคะแนนของผู้สมัคร PAT 7.7 เพียงส่วนเดียวมาให้คณะวารสารฯ ไม่ได้นำคะแนนของผู้สมัครที่ใช้ PAT 7.1 - 7.4 มาคำนวณด้วย ท้ายสุดเมื่อที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS รอบ 3 ของคณะวารสารฯ ที่ผิดพลาดออกไปเมื่อวันที่ 7 พ.ค. เป็นเหตุให้มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากับคณะวารสารฯ เกินกว่าจำนวนประกาศรับ 220 คนต่อปีซึ่งเป็นจำนวนที่รวมกับ TCAS รอบ 4 แล้ว

เบื้องต้นคณบดีคณะวารสารฯ ได้แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่ง ขณะที่คณาจารย์ในนามประชาคมคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 16 พ.ค.โดยมีเนื้อหายอมรับข้อผิดพลาดในการคำนวณคะแนนนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษากับคณะฯ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 4 ข้อต่อผู้บริหาร มธ.ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 พ.ค. ประชาคมคณะวารสารฯ ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 มีใจความว่า ประชาคมคณะฯ ขอให้ข้อมูลสถานการณ์แนวทางการแก้ไขปัญหา ชี้แจงข้อกังวลใจของสังคม โดยขอยืนยันว่าเจตนารมย์ของการออกแถลงการณ์ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นไปเพื่อสะท้อนให้เห็นความผิดพลาดจากการทำงานของผู้เกี่ยวข้อง กระทั่งทำให้เกิดกระบวนการเยียวยาที่ไม่ได้ประเมินผลกระทบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้านหรือแก้ไขจากต้นตอของปัญหา

การทำสิ่งที่ถูกต้องควรเป็นหลักการสำคัญของ มธ.ที่สังคมให้ความเชื่อถือการยกเอาคำกล่าวถึงปรัชญาอันสวยหรูของมหาวิทยาลัย และยกคุณธรรมมาเป็นโล่คุ้มกันตัวเองจากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยละทิ้งหลักการที่ถูกต้องในการยึดมั่นสร้างบรรทัดฐานอันดีให้กับสังคมนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นด้วย

ทางประชาคมคณะฯ ขอชี้แจงข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1. การคงจำนวนรับนักศึกษา TCAS รอบ 3 ตามประกาศ ทปอ. จำนวน 87 คน รายชื่อนี้ประกาศผ่านระบบ ทปอ. ซึ่งคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่มีอำนาจแก้ไขรายชื่อนี้ และได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยว่าไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการรับเข้า TCAS รอบ 3 ทั้งประเทศ แม้ว่าประชาคมคณะฯ ต้องการให้แก้ไขการคำนวณและลำดับคะแนนใหม่ให้ถูกต้องทั้งหมด จึงจำเป็นต้องรับผู้สมัครกลุ่มดังกล่าว ซึ่งมีทั้งผู้สมัครที่มีคะแนนถูกต้องตามระบบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจริงและที่ไม่เป็นไปตามระบบ ดังนั้นทางประชาคมคณะฯ ขอให้ ทปอ. ช่วยกรุณาชี้แจงประเด็นดังกล่าวให้ชัดเจนต่อสังคม

2. เหตุผลที่ประชาคมฯ เสนอขอรับนักศึกษาเพียง 60 คน ที่มีคะแนนผ่านระบบการแข่งขันรับเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเข้าศึกษาต่อจาก ทั้งหมด 198 คน ที่มหาวิทยาลัยเยียวยา และคืนสิทธิ์ตามจริงให้แก่ผู้สมัคร 138 คนที่เหลือเนื่องจากจำนวนดังกล่าวเมื่อรวมกับผู้สมัครรอบอื่น ๆ และนักศึกษาปัจจุบันแล้วจะยังอยู่ในกรอบที่คณะฯ สามารถบริหารจัดการให้เกิดคุณภาพทางวิชาการและประสบการณ์วิชาชีพได้สูงสุด

3. มหาวิทยาลัยต้องเปิดโอกาสให้ผู้สมัครในกลุ่มที่ได้รับการเยียวยา 198 คน สามารถสละสิทธิ์ได้ มหาวิทยาลัยต้องออกมาประกาศอย่างเป็นทางการ และเปิดเผยคะแนนโดยเรียงลำดับคะแนนของผู้สมัครทุกคนจากมากที่สุดลงไปหาน้อยที่สุดโดยไม่เปิดเผยชื่อ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและให้ผู้สมัครมีข้อมูลที่ชัดเจนประกอบการตัดสินใจ

4. ประชาคมคณะฯ ขอแจ้งจำนวนผู้ลงชื่อสนับสนุนแถลงการณ์ฉบับที่ 1 โดยมีผู้สนับสนุนทั้งสิ้น 1,786 คน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 ในคณะฯ รวม 686 คน นักศึกษาจากคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย จำนวน 261 คนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ 73 คน ศิษย์เก่า 581 คน และบุคคลอื่น ๆ เช่น ผู้ปกครอง 184 คน โดยตัวเลขนี้เป็นตัวเลขระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลาประมาณ 12.00 น. ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.

5.ประชาคมคณะฯ ขอเรียกร้องให้ ทปอ. และมหาวิทยาลัยร่วมกันชี้แจงและหาแนวทางแก้ไขปัญหาในลักษณะเช่นนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับทั้งนักศึกษาใหม่ นักศึกษาปัจจุบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และขอให้คำนึงถึงผลระยะยาวที่จะตามมา การเยียวยาด้วยการรับผู้สมัครที่ไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนที่กำหนดไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องภายใต้ระบบของการสอบคัดเลือกที่ตั้งไว้เป็นมาตรฐาน

6. ประชาคมคณะฯ ขอเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งกรรมการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับความผิดพลาดในครั้งนี้ รวมทั้งชี้แจงผลการสอบสวนกับสังคมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยภายใน 30 วัน นับจากวันออกแถลงการณ์นี้

ท้ายสุดนี้ประชาคมคณะฯ ขอเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานี้ออกมาชี้แจงแถลงแนวทางที่ชัดเจนต่อปัญหาดังกล่าวโดยให้คำนึงไม่เฉพาะแต่ผู้สมัครเท่านั้น แต่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของนักศึกษาปัจจุบันและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว

 ทั้งนี้ทางประชาคมคณะฯ รับทราบว่าปัญหาเรื่องการดำเนินการนี้มิได้เกิดขึ้นแต่กับคณะฯ เท่านั้น จึงขอให้การแถลงการณ์ของประชาคมคณะฯ เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นสัญลักษณ์การเรียกร้องเพื่อธำรงความเที่ยงตรงของระบบการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาไว้ เพื่ออนาคตของผู้สมัครทุกคนต่อไป

เครดิตแหล่งข้อมูล : ประชาคมคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ,khaosod.co.th

เครดิต :
 

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์