ผู้ปกครองเฮ! ร.ร.หนองไผ่ เพชรบูรณ์ งดเก็บค่าเทอม ลดภาระยุคโควิด

ผู้ปกครองเฮ! ร.ร.หนองไผ่ เพชรบูรณ์ งดเก็บค่าเทอม ลดภาระยุคโควิด


เมื่อวันที่ (9 มิ.ย.) เพจ "โรงเรียนหนองไผ่ ในพระสังฆราชูปถัมภ์" ได้โพสต์ระบุว่า โรงเรียนหนองไผ่ ได้งดเก็บค่าบำรุงการศึกษา ในภาคเรียน 1/2564

โดยระบุเนื้อหาข้อความว่า "ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง แนวทางการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน และการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาศเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ทางโรงเรียนหนองไผ่ ตระหนักถึงความสำคัญในสถานการณ์ดังกล่าวฯจึงกำหนดแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

1. แนวทางการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ประกอบด้วย

1.1 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ประกอบด้วย เสื้อนักเรียน กางเกงนักเรียน กระโปรงนักเรียน ในอัตรา ดังนี้ 1) ระดับมัยมศึกษาตอนต้น 450 บาทต่อคนต่อปี 2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 500 บาทต่อคนต่อปี

1.2 ผู้ปกครอง หรือ นักเรียนสามารถถัวจ่ายระหว่างเครื่องแบบนักเรียน กรณีนักเรียนมีชุดนักเรียนเพียงพอแล้ว สามารถซื้อเข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาขาด ชุดกีฬาตามรูปแบบที่โรงเรียนกำหนด

1.3 กรณีจัดซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นำใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน นำส่งเอกสารที่งานการเงิน กลุ่มบริหารงานงบประมาณ ตามวัน เวลา ที่กำหนดตามเอกสารที่แนบท้าย สามารถติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ 056-782295

1.4 กรณีที่ผู้ปกครองมีความประสงค์สมัครใจบริจาคค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่โรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขอให้ประสานงานกับกลุ่มบริหารงานงบประมาณ เพื่อดำเนินการตามระเบียบฯ

 


ผู้ปกครองเฮ! ร.ร.หนองไผ่ เพชรบูรณ์ งดเก็บค่าเทอม ลดภาระยุคโควิด


2. การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวช้อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

2.1 งดเก็บค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 1,700 บาท

2.2 งดเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ ของนักเรียนห้องเรียนที่ 1 ทุกระดับชั้น (SMET (Classroom) ภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 1,500 บาท

2.3 เก็บค่าประกันชีวิต และสาธารณกุศล จำนวน 300 บาท ชำระผ่านครูที่ปรึกษาภายในดือนมิถุนายน แจ้งรายงานตามรูปแบบที่โรงเรียนกำหนด ตามมาตรการป้องกัน ช่วยเหลือ กรณีเกิดอุบัติเหตุ

โดย ทางโรงเรียนงดเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นการส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ หรือค่าใช้จ่ายด้าน สื่อเทคโนโลยี สื่ออินเตอร์เน็ตของนักเรียน ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนกำหนด

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติ

ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2564
(นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่


ผู้ปกครองเฮ! ร.ร.หนองไผ่ เพชรบูรณ์ งดเก็บค่าเทอม ลดภาระยุคโควิด


ผู้ปกครองเฮ! ร.ร.หนองไผ่ เพชรบูรณ์ งดเก็บค่าเทอม ลดภาระยุคโควิด


เครดิต :
 

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์