ข่าวดี! ขึ้นเงินเดือนครู 1 พ.ค.นี้ บรรจุใหม่รับเท่าไร?


  ข่าวดี! ขึ้นเงินเดือนครู 1 พ.ค.นี้ บรรจุใหม่รับเท่าไร?

การประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา มีหนึ่งในประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมาก คือ การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการครู ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เสนอ ทั้งการการปรับเงินเดือนของข้าราชการครู-เจ้าหน้าที่ของรัฐ และการปรับเงินเพิ่มเพื่อการครองชีพชั่วคราว

ปรับเงินเดือนแรกบรรจุ-เงินชดเชย
การปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการปรับเงินเพิ่มเพื่อการครองชีพชั่วคราว เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ที่มีมติเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2566 เห็นชอบแนวทางการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่ ก.พ. เสนอ

การปรับเงินเดือนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม มีผล 2 งวด คือ งวดที่ 1 วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 และงวดที่ 2 วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 เช่นเดียวกับการขึ้นเงินเดือนข้าราชการทั่วประเทศ ได้แก่

กลุ่มที่ 1 การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทุกคุณวุฒิ โดยทยอยปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุเพิ่มปีละ 10% จำนวน 2 ครั้ง เริ่มงวดเงินเดือนพฤษภาคม ปี 2567 และปี 2568 ผู้ที่บรรจุด้วยคุณวุฒิปริญญาตรีจะได้เงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาท พร้อมทั้งปรับคุณวุฒิอื่น ๆ ให้สอดคล้องกัน

กลุ่มที่ 2 การปรับเงินชดเชย แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุพร้อมกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ

  ข่าวดี! ขึ้นเงินเดือนครู 1 พ.ค.นี้ บรรจุใหม่รับเท่าไร?

นอกจากนี้ ยังมีการปรับเพิ่มเงินเพื่อการครองชีพชั่วคราว จะดำเนินการโดยกระทรวงการคลัง โดยสำนักงาน ก.พ. ได้เชิญหน่วยงานที่เป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการแต่ละประเภทเพื่อหารือในกรณีดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 และเสนอ ก.พ. พิจารณาวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 และจะแจ้งอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงินชดเชยที่จะใช้บังคับเพื่อให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลดำเนินการ

เตรียม 3 ร่างกฎหมาย เสนอพิจารณา

ด้านสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดเตรียม (ร่าง) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3 ฉบับ ได้แก่

1. (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2.(ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง (การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่)

3.(ร่าง) กฎ ก.ค.ศ. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ... เพื่อรองรับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและปรับชดเชย ผู้ได้รับผลกระทบสำหรับคุณวุฒิปริญญาเอกในวันที่ 1 พฤษภาคม 2568

โดยจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 7 มีนาคม 2567 และจะนำเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาในเดือนมีนาคม 2567


  ข่าวดี! ขึ้นเงินเดือนครู 1 พ.ค.นี้ บรรจุใหม่รับเท่าไร?

เปิดเงินเดือนข้าราชการครู 6 ระดับ
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ระบุเงินเดือนต่ำสุดไปจนถึงสูงสุด รวมเงินประจำตำแหน่ง ในสายงานการสอน ดังนี้

ครูผู้ช่วย ได้เงินเดือนขั้นต่ำ 15,050 บาท - เงินเดือนขั้นสูง 24,750 บาท

ครู คศ.1 ได้เงินเดือนขั้นต่ำ 15,440 บาท - เงินเดือนขั้นสูง 34,310 บาท
ครู คศ.2 ได้เงินเดือนขั้นต่ำ 16,190 บาท - เงินเดือนขั้นสูง 41,120 บาท + เงินวิทยฐานะ 3,500 บาท/เดือน
ครู คศ.3 ได้เงินเดือนขั้นต่ำ 19,860 บาท - เงินเดือนขั้นสูง 58,390 บาท + เงินวิทยฐานะ 5,600 บาท/เดือน
ครู คศ.4 เงินเดือนขั้นต่ำ 24,400 บาท - เงินเดือนขั้นสูง 69,040 บาท + เงินวิทยฐานะ 9,900 บาท/เดือน
ครู คศ.5 เงินเดือนขั้นต่ำ 29,980 บาท - เงินเดือนขั้นสูง 76,800 บาท + เงินวิทยฐานะ 13,000 ถึง 15,600 บาท/เดือน
ทั้งนี้ ระดับครูราชการไทยแบ่งตามอายุงาน อัตราเงินเดือน และเชื่อมโยงกับวิทยฐานะ (หรือเงินประจำตำแหน่ง) ดังนี้

ครูผู้ช่วย จบปริญญาตรี และไม่มีประสบการณ์ เป็นตำแหน่งที่บรรจุแต่งตั้งในระดับแรก
คศ.1 ข้าราชการครูเริ่มต้น (ยังไม่มีวิทยาฐานะ)
คศ.2 วิทยฐานะครูชำนาญการ
คศ.3 วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
คศ.4 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
คศ.5 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ
หมายเหตุ : ค.ศ. ย่อมาจาก ครูและบุคลากรทางการศึกษา

 


  ข่าวดี! ขึ้นเงินเดือนครู 1 พ.ค.นี้ บรรจุใหม่รับเท่าไร?

อัตราเงินตําแหน่งศึกษานิเทศก์
บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสําหรับตําแหน่งศึกษานิเทศก์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ดังนี้

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ ได้เงินวิทยฐานะ 15,600 บาท/เดือน

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ได้เงินวิทยฐานะ 9,900 บาท/เดือน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เงินวิทยฐานะ 5,600 บาท/เดือน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เงินวิทยฐานะ 3,500 บาท/เดือน
ค่าประจำตำแหน่ง ผอ. และ รอง ผอ.
บัญชีอัตราเงินเดือนวิทยฐานะสําหรับตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ ได้เงินวิทยฐานะ 15,600 บาท/เดือน
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ได้วิทยฐานะ 9,900 บาท/เดือน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ได้เงินวิทยฐานะ 5,600 บาท/เดือน
ผู้อำนวยการชำนาญการ ได้เงินวิทยฐานะ 3,500 บาท/เดือน
รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ได้เงินวิทยฐานะ 9,900 บาท/เดือน
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ได้เงินวิทยฐานะ 5,600 บาท/เดือน
รองผู้อำนวยการชำนาญการ ได้เงินวิทยฐานะ 3,500 บาท/เดือน
ย้อนตัวเลขขึ้นเงินเดือนข้าราชการใหม่ ทุกคุณวุฒิ
การปรับเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ จะปรับในทุกคุณวุฒิ ทั้ง ปวช.-ปวส. จนถึงระดับ ปริญญาตรี-โท-เอก และจะปรับชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุดังกล่าวในช่วงระยะเวลาเดียวกันด้วย โดยงวดแรก มีผลตั้งแต่งวดเงินเดือนพฤษภาคม 2567

สำหรับอัตราเงินเดือนปัจจุบันของข้าราชการใหม่ จะเป็นดังนี้

ปวช. ปัจจุบันเริ่มต้น 9,400-10,340 บาท
ปวส. ปัจจุบันเริ่มต้น 11,500-12,650 บาท
ปริญญาตรี ปัจจุบันเริ่มต้น 15,000-16,500 บาท
ปริญญาโท ปัจจุบันเริ่มต้น 17,500-19,250 บาท
ปริญญาเอก ปัจจุบันเริ่มต้น 21,000-23,100 บาท

ส่วนอัตราเงินเดือนที่จะมีการปรับใหม่ในช่วง 2 ปีนี้ เป็นดังนี้

ระดับ ปวช.
ปีที่ 1 ขยับไปเริ่มต้น 10,340-11,380 บาท
ปีที่ 2 ขยับไปเริ่มต้น 11,380-12,520 บาท
ระดับ ปวส.
ปีที่ 1 ขยับไปเริ่มต้น 12,650-13,920 บาท
ปีที่ 2 ขยับไปเริ่มต้น 13,920-15,320 บาท
ระดับ ป.ตรี
ปีที่ 1 ขยับไปเริ่มต้น 16,500-18,150 บาท
ปีที่ 2 ขยับไปเริ่มต้น 18,150-19,970 บาท
ระดับ ป.โท
ปีที่ 1 ขยับไปเริ่มต้น 19,250-21,180 บาท
ปีที่ 2 ขยับไปเริ่มต้น 21,180-23,300 บาท
ระดับ ป.เอก
ปีที่ 1 ขยับไปเริ่มต้น 23,100-25,410 บาท
ปีที่ 2 ขยับไปเริ่มต้น 25,410-27,960 บาท

ทั้งนี้ การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการใหม่ ปีที่ 1 มีผลในเดือนพฤษภาคม 2567 และปีที่ 2 มีผลในเดือนพฤษภาคม 2568เครดิตแหล่งข้อมูล : www.prachachat.net


เครดิต :
 

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์