เปิดภาคเรียน 2567 อัพเดท สพฐ.ออกมาตรการรับเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1


เปิดภาคเรียน 2567 อัพเดท สพฐ.ออกมาตรการรับเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1

เปิดภาคเรียน 2567 อัพเดท สพฐ. ออกมาตรการรับเปิดเทอมภาคการศึกษาที่ 1 สรุปแนวทางในการปฏิบัติงาน ด้านความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน และสังคม

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 สัปดาห์นี้เป็นการเปิดภาคเรียน 2567 สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ประถม และ มัธยม ทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ได้ออกมาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ด้านความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน และสังคม โดยมีแนวทางสร้างความปลอดภัยและการดูแลคุ้มครองนักเรียนในทุกมิติ เพื่อให้มีการเปิดเรียนอย่างมีความสุขและความปลอดภัย

เปิดภาคเรียน 2567 อัพเดท สพฐ.ออกมาตรการรับเปิดเทอม

ล่าสุดทาง สพฐ. ได้แจ้งมาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ไปยังผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต บ้าน เข้าสู่ประตูรั้วโรงเรียน จนออกจากโรงเรียนเดินทางถึงบ้านพักนักเรียน อาทิ เรื่องรถรับ - ส่งนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้มาตรฐานความปลอดภัยของกรมส่งขนทางบก เช่น

มีเครื่องอุปกรณ์สําหรับรถครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด
มีเครื่องหมายเป็นแผ่นป้ายเป็นสีส้มสะท้อนแสง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร มีข้อความว่า "รถรับ - ส่งนักเรียน" เป็นตัวอักษรสีดํา ความสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร ติดอยู่ที่ด้านหน้าและด้านท้ายของตัวรถให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนใน ระยะไม่น้อยกว่า 50 เมตร และมีชื่อสถานศึกษาติดอยู่ด้านข้าง ทั้งสองข้างของตัวรถ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี)

กระจกรถต้องมีลักษณะโปร่งใสสามารถมองเห็นสภาพภายในรถและสภาพ การจราจรภายนอกรถได้ชัดเจน หากมีการติดฟิล์มกรองแสง เมื่อวัดการผ่านของแสงแล้วแสงต้องผ่านทั้งกระจกกันลมและฟิล์มกรองแสงได้ไม่น้อยกว่าระดับที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด และมิให้นําวัสดุอื่นใดมาติดหรือบดบังส่วนหนึ่งส่วนใดของกระจก เว้นแต่เป็นการติดเครื่องหมายหรือเอกสารตามที่กฎหมายกําหนด และไม่เป็นเหตุให้บังทัศนวิสัยในการขับขี่

มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่จําเป็นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนเมื่อมีอุบัติเหตุหรือมีเหตุฉุกเฉินขึ้น
สีของตัวรถต้องใช้สีตามที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด

มาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ยังมีเรื่องของ การจัดอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้ปลอดภัย

1) เข้มงวดกวดขันให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัย

2) ตรวจสอบ ปรับปรุงประตูและรั้วโรงเรียน ให้มีความแข็งแรงปลอดภัย

3) สํารวจและซ่อมบํารุงระบบป้องกัน ระบบแจ้งเตือน ระบบอาณัติสัญญาณเตือนภัย ให้สามารถพร้อมใช้งาน อาทิ สัญญาณเสียงเตือนภัย ทางหนีไฟหรือประตูหนีไฟ สัญญาณเตือนอัคคีภัย เครื่องตรวจจับควันไฟ เครื่องตรวจจับความร้อน ระบบไฟสํารอง ระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว ระบบสายดิน ไฟฉายฉุกเฉิน ถังดับเพลิง เป็นต้น

4) ตรวจสอบสถานที่และจุดเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อนักเรียน อาทิ จัดระบบไฟฟ้า และ ไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอ ทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียนและอาคารประกอบ พื้นที่อันตราย ในเขตก่อสร้าง สระน้ำ บ่อน้ำ คูคลอง รางระบายน้ำ อาคารที่ชํารุด บริเวณพื้นที่รกร้าง ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ติดตั้งกล้องวรจรปิด เป็นต้น

5) ปรับปรุง พัฒนาสนามกีฬา สนามเด็กเล่น เครื่องเล่น ให้ปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐาน ด้านความปลอดภัยของเครื่องเล่นในสวนสนุก มยผ. 9902-59

6) พัฒนาห้องน้ำ ห้องส้วม ให้พร้อมใช้งาน สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ให้ได้มาตรฐาน หรือ Healthy Accessibility Safety (HAS) มีป้ายสัญลักษณ์บอกห้องน้ำชายหรือหญิงที่ชัดเจน

7) จัดโรงอาหาร ให้มีที่นั่งเพียงพอ สะอาด ถูกสุขลักษณะ ให้ถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานด้านสาธารณสุข และจัดให้มีครูดูแลนักเรียนในช่วงรับประทานอาหาร

มมาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในเรื่องของ การให้บริการดูแลด้านโภชนาการและสุขภาพ การป้องกันภัยธรรมชาติ การป้องกันโรคและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 การป้องกันภัยจากยาเสพติด/สารเสพติด การป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา การป้องกันการเล่นการพนันออนไลน์ เป็นต้น

เครดิตแหล่งข้อมูล : thansettakij


เครดิต :
 

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์