กทม.ปลดล็อกให้นักเรียนไว้ผมอิสระ -ใส่ชุดอะไรก็ได้วัน/สัปดาห์


  กทม.ปลดล็อกให้นักเรียนไว้ผมอิสระ -ใส่ชุดอะไรก็ได้วัน/สัปดาห์

กทม. ส่งเอกสารถึงโรงเรียนในสังกัด ปลดล็อกให้นักเรียน ไว้ผมอิสระ -ใส่ชุดอะไรก็ได้ 1วัน/สัปดาห์

ผู้สื่อรายงานว่า กรุงเทพมหานครฯ ได้ออกบันทึกข้อความถึงผู้อำนวยการเขต เรื่อง "แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับทรงผมของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร" และ "แนวทางการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร"

โดยมีนางวัทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร รักษาการปลัดกรุงเทพมาหนครเป็นผู้ลงนามในหนังสือดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 66 ที่ผ่านมา  กทม.ปลดล็อกให้นักเรียนไว้ผมอิสระ -ใส่ชุดอะไรก็ได้วัน/สัปดาห์

จากเอกสารทั้ง 2 ฉบับมีใจความ และรายละเอียดดังนี้

'ตามที่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 ข้อ 15 กำหนดว่า สถานศึกษาใดจะกำหนดให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร หรือแต่งชุดพื้นเมือง ชุดไทย ชุดลำลอง ชุดฝึกงาน ชุดกีฬา ชุดนาฎศิลป์ หรือชุดอื่นๆ แทนเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบนี้ในวันใด ให้เป็นไปตามสถานศึกษากำหนด โดยคำนึงถึงความประหยัดและเหมาะสมนั้น

เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง จึงให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดทำข้อกำหนดให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดใดก็ได้ที่ไม่เป็นการบังคับ อย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์ โดยให้นักเรียนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนด จากนั้นให้นำไปประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นการทั่วไปก่อนนำไปประกาศใช้ โดยในกรณีที่มีนักเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดังกล่าวได้ ให้เป็นไปตามความประสงค์ของนักเรียนผู้นั้นที่จะสวมชุดนักเรียน ชุดพละ หรือชุดอื่นใดที่โรงเรียนกำหนดให้มีไว้อยู่แล้ว แต่ห้ามไม่ให้มีการดำเนินการในลักษณะที่จะกระทบต่อสิทธิเสรีภาพทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งให้คำนึงถึงอัตลักษณ์ ความหลากหลาย ความเชื่อทางศาสนา และเพศวิถีของนักเรียน'  กทม.ปลดล็อกให้นักเรียนไว้ผมอิสระ -ใส่ชุดอะไรก็ได้วัน/สัปดาห์

ระเบียบด้านทรงผม

เพื่อเป็นการเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของนักเรียน จึงให้โรงเรียนจัดทำข้อกำหนดแนวทาง ให้นักเรียนไว้ทรงผมอย่างอิสระบนพื้นฐานสุขอนามัยที่ดี สะอาดและส่งเสริมบุคลิกภาพ หากกรณีมีนักเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวได้ ให้โรงเรียนรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียน ผู้ปกรอง เพื่อทำความเข้าใจและตกลงร่วมกัน แต่ห้ามลงโทษตัดผมนักเรียน ทำให้อับอาย หรือการดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้เกิดความอับอายและกระทบต่อสิทธิ-เสรีภาพทางร่างกายและจิตใจ

 เครดิต :

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์